ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

บทสังเคราะห์โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ PDF พิมพ์ อีเมล
โครงการสิทธิชุมชนศึกษานี้ มุ่งให้ทาหน้าที่งานวิจัยเชิงการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุดงาน วิจัยเชิงวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์สังเกตศึกษาถึงชีวิตความเป็นไปของชุมชนท้องถิ่น ก่อนหน้านั้น ทั้งหมดประกอบกันเป็นความพยายามเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning) นั่นก็คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเองสาหรับชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่คาดหวังว่า จะบังเกิดผลเป็นช่องทางและแนวทางสานต่อกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ว่านี้ ให้ซึมซาบเข้าอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ เอง ควบคู่กันไปกับภูมิปัญญาและศักยภาพการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง
 
Community Rights in Global Perspective PDF พิมพ์ อีเมล
Let me first of all express my deep gratitude for the honour of addressing this highly important III MMSEA conference. It is indeed a rare opportunity for myself to learn and be associated with the distinguished participants here who are in the know, actually a great deal more so than I. In this regard, may I also convey my everlasting thanks to all the Thai friends and colleagues as well as Dr. David Thomas for their kind support and collaboration in bringing me up into this realm of creative down-to-earth learning. That was a most refreshing experience, still vivid in my mind with a kind of intellectual uplifting for me as student of politics.
 
ปัจฉิมลิขิต ๒ ว่าด้วยหลุมพรางประชาธิปไตย PDF พิมพ์ อีเมล
ประชาธิปไตยต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐาน ไม่อย่างนั้น จะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ที่พูดกันว่า ประชาธิปไตยดีกว่าระบบใดนั้น หลับตาพูด คนไทยนับถือฝรั่งเป็นอาจารย์ เมื่อฝรั่งเขาว่าอย่างไร ก็พูดตามกันไปอย่างนั้นว่า ประชาธิปไตยนี้ เพื่อประชาชน ของประชาชน โดยประชาชน แต่ลืมพูด ไปว่า ที่มีศีลธรรม เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดแห่งระบบทั้งหลาย มีเผด็จการเสียดีกว่า..... พุทธทาสภิกขุ.
 
แถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์วิกฤตการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรง อันเนื่องมาจากการก่อการปลุกระดมมวลชนคุกคามความสงบเรียบร้อย ในความพยายามช่วงชิงอานาจการปกครองประเทศ หากแต่ด้วยสติปัญญาความสามารถและความสุขุมคัมภีรภาพ ให้ความเคารพยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งในส่วนของรัฐบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของกองกาลังปฏิบัติการฝาายความมั่น คงทุกฝาาย สถานการณ์อันเลวร้ายจึงยุติลงได้โดยสันติ ดังเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป
 
๖ ปี กสม. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ จากสิทธิมนุษยชนสู่ปฏิรูปการเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
ถ้าหากว่า “ประชาธิปไตย” ให้ความหมายความเข้าใจกัน เฉพาะแต่เพียงเรื่องของ “การเลือกตั้ง” ประสบการณ์ ๗๕ ปีเต็มๆ ของประชาธิปไตยไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นกันอย่างถ่องแท้แล้วว่า เป็นเพียงร่างทรงของระบอบอำนาจนิยมที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ดูช่างตรงกับที่ปราชญ์ฝรั่งเศสเคยทักท้วงเอาไว้เมื่อเกือบ ๒๕๐ ปีมาแล้วว่า สิทธิเสียงอธิปไตยของประชาชนอย่างดีจะมีอยู่ก็ชั่วในนาทีที่หย่อนบัตรคะแนน เสียงลงในหีบบัตรเลือกตั้งเท่านั้น เราอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกต ข้อเสนอหลายอย่างหลายประการของปราชญ์ท่านนี้ แต่ก็เป็นข้อท้วงติงที่มีส่วนของความเป็นจริง โดยเฉพาะสำหรับสังคมที่สิทธิเสียงและพลังเศรษฐกิจการเมืองในชีวิตจริงยัง จำกัดอยู่แต่ที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม บางระดับ แล้วประชาธิปไตยก็ต้องล้มเหลวและคงความด้อยพัฒนาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พิเคราะห์จากกระแสความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมต่างๆ ที่พากันเร่งเร้าไปสู่การเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้แล้ว ดูจะไม่ได้ให้ความหวังอะไร
 
ASEAN Human Rights Prospects for Convergence PDF พิมพ์ อีเมล
Madam Director General Atchara Suyanan of the Ministry of Foreign Affairs, Distinguished Delegates, Friends, Ladies and Gentlemen
The 3rd Workshop on the ASEAN Mechanism on Human Rights is coming to its closing session.  May I first of all, on behalf of the Thai NHRC, express our appreciation for your valuable participation in the past two long days of discussions.  I myself have learned a good deal.  After all the presentations and instructive dialogues together with questions and clarifications, I wish to speak my part that hopefully is of something positive to furthering our common cause here.
 
ปาฐกถาพิเศษ การกระจายอานาจกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
สวัสดีครับท่านผู้สัมมนาและพี่น้องจากชุมชนท้องถิ่นต่างฯ ที่เคารพ ก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณนะครับ ที่ให้เกรียติให้ผมได้มามีส่วนร่วมนาเสนอประเด็นที่ผมคิดว่า จะเป็นเรื่องกาหนดชะตากรรมอนาคตของประเทศชาติ โดยส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของชีวิต ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับ แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมด้วย ในการริเริ่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรต่างฯที่เกี่ยวข้อง ผมได้มีโอกาสที่จะเริ่มงานกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา ช่วงที่ตั้งกรมใหม่ฯท่านอธิบดีคนแรก ท่านสุวัฒน์ ท่านเริ่มที่จะให้ความสาคัญของบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน แล้วก็ประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับระดับข้าราชการ บัดนี้เนี่ยการจัดสัมมนาในวันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 
แถลงการณ์ พรก ฉุกเฉิน ใน กทม 29 มี.ค. 50 PDF พิมพ์ อีเมล
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีหนังสือเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแถลงต่อสื่อมวลชน เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อกรณีพระราชกาหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลเสียจากการบังคับใช้พระราชกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่เป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการใช้อา นาจของฝ่ายบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติและเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย และผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการบังคับใช้พระราชกาหนด
 
เงื่อนปมวัฒนธรรมในกระแสการเปลี่ยนแปลง PDF พิมพ์ อีเมล
เมื่อไม่กี่วันมานี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการราชบัณฑิตยสถาน ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องการบัญญัติศัพท์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับคาว่า “Globalization” ซึ่งโดยสรุปแล้ว คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ตกลงคัดเลือกให้ใช้คาว่า“โลกาภิ วัตน์” แทนคาว่า “โลกานุวัตร” ทั้งนี้ โดยถือเอาจากรากศัพท์สันสกฤต “โลกาภิวัตน์” มีความหมายว่า “การแผ่ถึงกันทั่วโลก การเข้าถึงโลก การเอาชนะโลก” ส่วนคาว่า “โลกานุวัตร” ซึ่งมีที่ใช้อยู่ในพระไตรปิฎก หมายถึง “การประพฤติตามโลก” นอกจากศัพท์ ๒ คาที่ว่านี้แล้ว ยังมีผู้รู้ เสนอผ่านคอลัมน์ “ข้างวัด” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๗) ให้ใช้คาว่า “โลกานุวัฏ” ซึ่งแปลว่า “ความเป็นสภาพกลมๆ หมุนตามโลก” และเจ้าของคอลัมน์ คือ “ประสก” ก็ออกจะเห็นด้วยว่า ตรงกับคาอังกฤษ “Globalization” โดยแยกคาว่า Global หมายถึง อะไรที่มีสัญฐานกลมๆ ตรงกับคาบาลีว่า วัฏฏโก โลโก แปลว่า โลกกลม
 
รายงานฐานทรัพยากรฯ คำนำ PDF พิมพ์ อีเมล
โดยปกติแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีภาระหน้าที่จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีรวม ๒ ฉบับ แยกจากกัน คือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อรัฐสภา กับรายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน ขณะนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีได้ออกมาแล้ว ๒ ฉบับคือ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๖ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๗ อยู่ในระหว่างจัดทา สาหรับรายงานประเมินสถานการณ์ โดยที่ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัยประกอบกันไป จึงเห็นสมควรจัดทาเป็นรายงานควบ ๒ ปี ซึ่งก็ได้ออกมาแล้ว คือ รายงานฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ ส่วนฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทา
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น