ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

รายงานฐานทรัพยากรฯ คำนำ PDF พิมพ์ อีเมล
โดยปกติแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีภาระหน้าที่จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีรวม ๒ ฉบับ แยกจากกัน คือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อรัฐสภา กับรายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน ขณะนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีได้ออกมาแล้ว ๒ ฉบับคือ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๖ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๗ อยู่ในระหว่างจัดทา สาหรับรายงานประเมินสถานการณ์ โดยที่ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัยประกอบกันไป จึงเห็นสมควรจัดทาเป็นรายงานควบ ๒ ปี ซึ่งก็ได้ออกมาแล้ว คือ รายงานฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ ส่วนฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทา
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น