รายงานฐานทรัพยากรฯ คำนำ พิมพ์
โดยปกติแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีภาระหน้าที่จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีรวม ๒ ฉบับ แยกจากกัน คือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อรัฐสภา กับรายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน ขณะนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีได้ออกมาแล้ว ๒ ฉบับคือ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๖ ฉบับประจาปี พ.ศ.๒๕๔๗ อยู่ในระหว่างจัดทา สาหรับรายงานประเมินสถานการณ์ โดยที่ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัยประกอบกันไป จึงเห็นสมควรจัดทาเป็นรายงานควบ ๒ ปี ซึ่งก็ได้ออกมาแล้ว คือ รายงานฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ ส่วนฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทา