ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

เงื่อนปมวัฒนธรรมในกระแสการเปลี่ยนแปลง PDF พิมพ์ อีเมล
เมื่อไม่กี่วันมานี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการราชบัณฑิตยสถาน ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องการบัญญัติศัพท์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับคาว่า “Globalization” ซึ่งโดยสรุปแล้ว คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ตกลงคัดเลือกให้ใช้คาว่า“โลกาภิ วัตน์” แทนคาว่า “โลกานุวัตร” ทั้งนี้ โดยถือเอาจากรากศัพท์สันสกฤต “โลกาภิวัตน์” มีความหมายว่า “การแผ่ถึงกันทั่วโลก การเข้าถึงโลก การเอาชนะโลก” ส่วนคาว่า “โลกานุวัตร” ซึ่งมีที่ใช้อยู่ในพระไตรปิฎก หมายถึง “การประพฤติตามโลก” นอกจากศัพท์ ๒ คาที่ว่านี้แล้ว ยังมีผู้รู้ เสนอผ่านคอลัมน์ “ข้างวัด” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๗) ให้ใช้คาว่า “โลกานุวัฏ” ซึ่งแปลว่า “ความเป็นสภาพกลมๆ หมุนตามโลก” และเจ้าของคอลัมน์ คือ “ประสก” ก็ออกจะเห็นด้วยว่า ตรงกับคาอังกฤษ “Globalization” โดยแยกคาว่า Global หมายถึง อะไรที่มีสัญฐานกลมๆ ตรงกับคาบาลีว่า วัฏฏโก โลโก แปลว่า โลกกลม
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น