ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

แถลงการณ์ พรก ฉุกเฉิน ใน กทม 29 มี.ค. 50 PDF พิมพ์ อีเมล
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีหนังสือเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแถลงต่อสื่อมวลชน เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อกรณีพระราชกาหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลเสียจากการบังคับใช้พระราชกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่เป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการใช้อา นาจของฝ่ายบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติและเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย และผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการบังคับใช้พระราชกาหนด
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น