แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิมพ์
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ต้องประกันความอิสระและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ในกระบวนการ ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแถลงยืนยันจะให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน และสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะถอนตัวออกภายใน วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นด้วยและ ขอสนับสนุนการตัดสินใจเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนี้จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว และยกเลิกคาสั่งที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอัยการศึก และการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คน