ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

แถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์วิกฤตการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรง อันเนื่องมาจากการก่อการปลุกระดมมวลชนคุกคามความสงบเรียบร้อย ในความพยายามช่วงชิงอานาจการปกครองประเทศ หากแต่ด้วยสติปัญญาความสามารถและความสุขุมคัมภีรภาพ ให้ความเคารพยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งในส่วนของรัฐบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของกองกาลังปฏิบัติการฝาายความมั่น คงทุกฝาาย สถานการณ์อันเลวร้ายจึงยุติลงได้โดยสันติ ดังเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น