ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

ประวัติ เสน่ห์ จามริก นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ PDF พิมพ์ อีเมล
นายเสน่ห์ จามริก เกิด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ได้รับทุนรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๔๙๖ ระดับการศึกษา. B.A. สาขาวิชาเอก Administration สถาบันการศึกษา Manchester University ประเทศ England ประวัติการศึกษาที่สาคัญ ปริญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง B.A. in Administration Manchester University ประวัติการทางาน (ปกติ) ที่สาคัญ (โดยย่อ) ๒๔๙๒-๙๓ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๒๔๙๓-๙๖ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ (๒๔๙๖-๒๕๐๑ : ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ) ๒๕๐๑-๐๓ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ ๒๕๐๓-๓๐ : อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๒-๑๕ : หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ ๒๕๑๘-๑๙ : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๘ : ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๔-๒๘ : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น