ประวัติ เสน่ห์ จามริก นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ พิมพ์
นายเสน่ห์ จามริก เกิด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ได้รับทุนรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๔๙๖ ระดับการศึกษา. B.A. สาขาวิชาเอก Administration สถาบันการศึกษา Manchester University ประเทศ England ประวัติการศึกษาที่สาคัญ ปริญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง B.A. in Administration Manchester University ประวัติการทางาน (ปกติ) ที่สาคัญ (โดยย่อ) ๒๔๙๒-๙๓ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๒๔๙๓-๙๖ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ (๒๔๙๖-๒๕๐๑ : ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ) ๒๕๐๑-๐๓ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ ๒๕๐๓-๓๐ : อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๒-๑๕ : หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ ๒๕๑๘-๑๙ : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๘ : ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๔-๒๘ : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์