ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

ราชภัฏสู่อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
ขอนาเสนอ ‘ราชภัฏ’ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาการเรียนรู้ของ ท้องถิ่น สมัยก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัย มีความพยายามร่วมกันผลักดันสิ่งที่เรียกว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ ขึ้นมา คาๆ นี้เป็นคาที่ทาให้เกิดการรวมตัวของวิทยาลัยครูสมัยนั้น แต่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว เครือข่ายนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งคาว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ นี้ น่าจะเป็นจุดร่วมของการรวมตัวเป็นราชภัฏ ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของการเป็นแต่ละหน่วยสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น