ราชภัฏสู่อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พิมพ์
ขอนาเสนอ ‘ราชภัฏ’ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาการเรียนรู้ของ ท้องถิ่น สมัยก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัย มีความพยายามร่วมกันผลักดันสิ่งที่เรียกว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ ขึ้นมา คาๆ นี้เป็นคาที่ทาให้เกิดการรวมตัวของวิทยาลัยครูสมัยนั้น แต่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว เครือข่ายนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งคาว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ นี้ น่าจะเป็นจุดร่วมของการรวมตัวเป็นราชภัฏ ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของการเป็นแต่ละหน่วยสถาบันการศึกษาเท่านั้น