ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
บทศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์” นี้ ได้นาเสนอมาแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑ ครั้นมาถึงช่วงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังรัฐประหารโค่นล้มระบอบทักษิณ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ได้มีการรื้อฟื้นกล่าวขวัญถึงกันอีก โดยมุ่งให้ถือเป็นแนวนโยบายหลักของประเทศ จึงนับเป็นสิ่งน่ายินดี ที่เศรษฐกิจการเมืองไทยจะได้ปลดปล่อยตนเองให้อิสระ หลุดพ้นจากอานาจเบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบทักษิณ ซึ่งเป็นตัวชักนาให้เศรษฐกิจการเมืองของประเทศต้องตกอยู่ในฐานะบริวาร ของกระแสทุนข้ามชาติยิ่งๆ ขึ้นโดยลาดับ นอกเหนือไปจากการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางรุนแรง ตามประสาของระบบ ซี.อี.โอ ทั่วโลก
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น