ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทสังเคราะห์โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ PDF พิมพ์ อีเมล
โครงการสิทธิชุมชนศึกษานี้ มุ่งให้ทาหน้าที่งานวิจัยเชิงการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุดงาน วิจัยเชิงวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์สังเกตศึกษาถึงชีวิตความเป็นไปของชุมชนท้องถิ่น ก่อนหน้านั้น ทั้งหมดประกอบกันเป็นความพยายามเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning) นั่นก็คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเองสาหรับชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่คาดหวังว่า จะบังเกิดผลเป็นช่องทางและแนวทางสานต่อกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ว่านี้ ให้ซึมซาบเข้าอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ เอง ควบคู่กันไปกับภูมิปัญญาและศักยภาพการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง
 
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น