ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
บทศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์” นี้ ได้นาเสนอมาแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑ ครั้นมาถึงช่วงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังรัฐประหารโค่นล้มระบอบทักษิณ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ได้มีการรื้อฟื้นกล่าวขวัญถึงกันอีก โดยมุ่งให้ถือเป็นแนวนโยบายหลักของประเทศ จึงนับเป็นสิ่งน่ายินดี ที่เศรษฐกิจการเมืองไทยจะได้ปลดปล่อยตนเองให้อิสระ หลุดพ้นจากอานาจเบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบทักษิณ ซึ่งเป็นตัวชักนาให้เศรษฐกิจการเมืองของประเทศต้องตกอยู่ในฐานะบริวาร ของกระแสทุนข้ามชาติยิ่งๆ ขึ้นโดยลาดับ นอกเหนือไปจากการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางรุนแรง ตามประสาของระบบ ซี.อี.โอ ทั่วโลก
 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ต้องประกันความอิสระและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ในกระบวนการ ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแถลงยืนยันจะให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน และสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะถอนตัวออกภายใน วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นด้วยและ ขอสนับสนุนการตัดสินใจเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนี้จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว และยกเลิกคาสั่งที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอัยการศึก และการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คน
 
เรียนรู้อะไรจาก ปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ PDF พิมพ์ อีเมล
การสัมมนาเรื่อง “แลไปข้างหน้า : ปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕” เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วมการสัมมนา เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านปรีดี พนมยงค์ ผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและมวลสามัญชนคนไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อันเป็นเดือนเกิดของท่านปรีดี พนมยงค์ ได้มีการเฉลิมฉลองราลึกถึงชีวิตผลงานและเกียรติคุณของท่านไปแล้ว
 
ราชภัฏสู่อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
ขอนาเสนอ ‘ราชภัฏ’ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาการเรียนรู้ของ ท้องถิ่น สมัยก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัย มีความพยายามร่วมกันผลักดันสิ่งที่เรียกว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ ขึ้นมา คาๆ นี้เป็นคาที่ทาให้เกิดการรวมตัวของวิทยาลัยครูสมัยนั้น แต่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว เครือข่ายนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งคาว่า ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’ นี้ น่าจะเป็นจุดร่วมของการรวมตัวเป็นราชภัฏ ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของการเป็นแต่ละหน่วยสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 
Natural Resources-Related Conflict Management - A Human Rights Perspective แปลไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ให้ฉันแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในถือปัญหาของจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการอภิปรายที่ถูกแยกอันนี้ในขั้นแรกอย่างเบิกบาน. ในแง่วิกฤติการณ์ธรรมชาติและความหายนะครั้งใหญ่รอบเรานี่คือเวลาที่โชคดีที่ สุดเพื่อเหนือและใต้/ตัดสินที่รวบรวมของเราตะวันออกและตะวันตกเพื่อชี้แนว ทางเราตนเอง ยิ่งกว่านั้นเต็มไปด้วยความหวังนั่นน่าจะช่วยก็การกระตุ้นการประมวลผลของการ ศึกษาหาความรู้ทางสังคมไปdownนอกจากนี้ที่ผู้คนประชาชนทั่วไปและชุมชนในฐานะ ส่วนและพัสดุย่อยของฐานทรัพยากรที่หาค่ามิได้ของเรา. นั่นคือหน้าที่ที่สาคัญ1อันและมอบหมายเพื่อองค์กรทั้งหมดของการศึกษาหาความ รู้ที่สูงกว่าอย่างแน่นอน.
 
Natural Resources-Related Conflict Management - A Human Rights Perspective PDF พิมพ์ อีเมล
Let me first of all heartily congratulate Khon Kaen University in taking up the issue of natural resources management in this distinguished forum. In view of the natural crisis and catastrophe all around us, this is a most propitious time for our collective resolve, North and South/East and West, to enlighten ourselves. And hopefully, that would also help stimulate the process of social learning further down to the grassroots people and communities as part and parcel of our invaluable resource base.
 
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ก่อนที่จะพิจารณากันถึงที่มาและที่จะพึงเป็นไปของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เห็นสมควรนาเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นบางประการเพื่อประกอบเป็นพื้นฐานความเข้า ใจร่วมกัน กล่าวคือ ประการแรกทีเดียว เป็นเรื่องของมิติทางด้านจิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของหลักการสิทธิมนุษยชน การพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณในที่นี้ อาจฟังดูเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้ว เป็นปัจจัยสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งยวด ในทานองเดียวกันกับที่จิตวิญญาณหรือ เจตนารมณ์ของกฎหมายในหลักทฤษฎีของปราชญ์ฝรั่งเศส มองเตสกิเออ ถือเป็นรากฐานของการจัดระเบียบกลไกทางการเมืองและนิติธรรม เพื่อดารงความสมดุลของอานาจ จิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของหลักการสิทธิมนุษยชน ก็นับเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมวัฒนธรรม เพื่อการดารงชีวิตร่วมกันอย่างสมดุลและเที่ยงธรรมของมวลมนุษย์ในสังคม
 
NHRC Thailand - Beyond Activism PDF พิมพ์ อีเมล
The NHRC of Thailand is set up under the People’s Constitution of 1997as one among the 8 independent state agencies, being elected by the Senate through a selection committee, and royally appointed. It is required to be representative of the broad streams of thought in society, including the civil society groups and NGOs, as well as with a fair participation of male and female. All these criteria are well reflected in the current 11-member Commission. The whole idea is to make it accessible and responsive to people from all walks of life, particularly those underprivileged and disadvantaged. That also means that the NHRC does not work entirely on its own, but in close and continuing cooperation and networking with the civil society groups and organizations concerned.
 
Minorities and Human Rights Problematics PDF พิมพ์ อีเมล
As non-expert on minorities, let me just take an overview by way of making observations and raising some basic issues that may be of relevance to our discussion here. As a concerned citizen deeply affected by everyday infringements on human life and dignity, both within and around one’s own homeland, my focus would be oriented somewhat towards what has been going on in mainland Southeast Asia as part and parcel of the world’s tropical resource-based regions.
 
บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
ก่อนอื่น ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งประเทศไทย ผมใคร่ขอร่วมแสดงความขอบคุณต่อมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ที่ได้พยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในประเด็นสิทธิมนุษยชนเสมอ มา และเปิดโอกาสให้เราเข้าร่วมในเวทีสหภูมิภาคครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นน้องใหม่ที่มีภูมิหลังและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย ชนค่อนข้างจะแตกต่างออกไป เราคาดหวังว่าในกระบวนการหารือร่วมกันนี้ ไม่เพียงแต่เราจะได้เรียนรู้จากผู้อื่นเท่านั้น แต่ผู้อื่นจะได้รับฟังจากเราด้วย และจากกระบวนการเรียนรู้จากกันและกันเช่นนี้ เราจะได้บรรลุถึงแนวทางรูปธรรมในการร่วมมือประสานงาน ซึ่งมีการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 3
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น