ในวิชาชีพ อาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุน การวิจัยหลายด้าน เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, TDRI อ่านต่อ...

บทความแนะนำ

ประวัติ เสน่ห์ จามริก นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ PDF พิมพ์ อีเมล
นายเสน่ห์ จามริก เกิด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ได้รับทุนรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๔๙๖ ระดับการศึกษา. B.A. สาขาวิชาเอก Administration สถาบันการศึกษา Manchester University ประเทศ England ประวัติการศึกษาที่สาคัญ ปริญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง B.A. in Administration Manchester University ประวัติการทางาน (ปกติ) ที่สาคัญ (โดยย่อ) ๒๔๙๒-๙๓ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๒๔๙๓-๙๖ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ (๒๔๙๖-๒๕๐๑ : ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ) ๒๕๐๑-๐๓ : กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ ๒๕๐๓-๓๐ : อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๒-๑๕ : หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ ๒๕๑๘-๑๙ : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๘ : ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๔-๒๘ : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สิทธิชุมชนในมุมมองระดับโลก PDF พิมพ์ อีเมล
ก่อนอื่น ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถานาแก่ที่ประชุม MMSEA ครั้งที่สามแห่งนี้ อันที่จริง โอกาสเช่นนี้นับว่าหาได้ยากสาหรับผม ที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิที่กอปรด้วยความรู้ในแขนงวิชา ต่างๆ มากมายกว่าผมยิ่งนัก ในแง่นี้ผมจึงต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงเช่นกัน ต่อเพื่อนพ้องและผู้ร่วมงานชาวไทย ตลอดจน ดร.เดวิด โทมัส ที่ได้กรุณาสนับสนุนและร่วมประสานงานให้ผมได้เข้าร่วมในวงการแห่งการเรียน รู้ที่สร้างสรรค์แต่ติดดินเยี่ยงนี้ ผมยังจาได้ชัดเจนถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่า ที่ช่วยยกระดับภูมิปัญญาของผมในฐานะนักศึกษาด้านการเมือง จากการเข้าร่วมกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ นับแต่จุดเริ่มต้นของการประชุมที่เชียงใหม่เมื่อราวเจ็ดปีก่อน
 
วิกฤติรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ วิบากกรรมของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
หลังเหตุการณ์รุนแรงที่หาดใหญ่ ๒๐ ธันวาคม อันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์ ต่อสาธารณชนถึงสองครั้งสองครา ติดต่อกันในชั่วเวลาเพียงไม่กี่วันคือ ๒๒ ธันวาคม เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระทาการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม ทาความจริงให้ปรากฏ พร้อมทั้งขอให้ทบทวนกระบวนการดาเนินการเรื่องโครงการท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่ต้น ว่าผิดถูกประการใด และจะพึงปรับแก้ไขกันอย่างไรตามข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญ และ ๒๖ ธันวาคม แสดงความห่วงใยในบรรยากาศความก้าวร้าว และคุกคามการใช้พละกาลังเป็นเครื่องมือจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม ซึ่งสะสมพอกพูนมาตั้งแต่ยุคเผด็จการ ตลอดจนถึงระบอบรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้ เป็นบรรยากาศอันอาจลุกลามถึงขั้นวิกฤตล้มล้างรัฐธรรมนูญ
 
The Role of National Human Rights Commission, Thailand PDF พิมพ์ อีเมล
On behalf of the Thai NHRC, let me first join in expressing our gratitude for the FNS’ continuing efforts in promoting human rights dialogues, and for giving us the opportunity to take part in this particular inter-regional forum. As a new comer with somewhat different background and incidence of human rights problems, one indeed expects in this process of consultation not only to learn, but also to be heard. Out of this process of mutual learning, a concrete programme of cooperation and coordination could then be arrived at for the common purpose of human rights protection and promotion.
 
ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
สวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการ เสวนาทำความเข้าใจ ทำความชัดเจนในเรื่องป่าชุมชนกับปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เรื่องป่าชุมชนนี้ได้ผ่านอุปสรรคมาหลายขั้นหลายตอน นับตั้งแต่อุปสรรคในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นที่ว่าคนกับ ป่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ จนกระทั่งมาถึงประเด็นที่ กลุ่มคนที่รักป่ารักธรรมชาติด้วยกันก็เห็นไม่ตรงกันว่าควรจะมีข้อสงวน มีเงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะได้ พูดจาหารือกันเพื่อทำความชัดเจนร่วมกัน
 
Asian Positive Regionalism PDF พิมพ์ อีเมล
We have gone through the two-day deliberations on one most crucial problem of our time, i.e. Natural Resource Management and Cooperation Mechanism in the Mekong Region. A fairly wide range of topics have been touched upon, starting from the issue of development in general to those concerning energy development and the rights and liberties of the grass-root people and communities. As well comes along the immediate problems arising from the controversial Upper Mekong Navigation Improvement Project (UMNP), providing for a comprehensive dredging and blasting of the hindering rapids and shoals along the way. It is indeed this shared sense of concern and urgency that prompted our gathering here.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 3
เสน่ห์ จามริก | นักวิชาการสิทธิมนุษยชน sanehchamarik.in.th
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น